Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Sprida kunskap

 

“Om du inte vet hur kommunen fungerar är det svårare att påverka.”


Det samma gäller om medborgare inte känner till sina rättigheter att påverka. Vi upplever att många ungdomar har för lite kunskap om dessa saker, men också felaktig kunskap. Många tror att de inte har rätt att påverka kommunen mellan valen, för att de själva inte har rösträtt t.ex, och vet inte att de i många fall har rätt att påverka på samma sätt som vuxna.

Om fler kommuner spred kunskap om hur det går att påverka kommunen tror vi att deltagandet ökar och inflytandet stärks. Några exempel är aulapresentationer och klassrumspresentationer på skolor men också att sprida kunskap i andra sammanhang där ungdomar befinner sig. Lika viktigt är det att använda sig av informationsmaterial där kunskapen presenteras, allt för att hitta så många vägar som möjligt för att nå ut till medborgarna i kommunen.

Inom ramen för Medborgarprojektet så arbetar Skellefteå, Malmö stad och Västra Göteborg med att sprida kunskap.

I Malmö har de tagit fram ett skolpaket anpassat för samhällslektioner. Paketet stämmer överens med betygskriterier för ämnet och är lätt för lärare att använda i klassrummet. I paketet finns bland annat två informationsfilmer om hur Malmö stad fungerar och om vilka rättigheter man som ung har att påverka.

Se filmerna här: http://www.malmo.se/Kommun--politik.html

 

Västra Göteborg fick uppdrag att sprida kunskap om något stadsdelen redan gjorde, men ungdomarna visste för lite om. Detta innebar att de först fick undersöka vilket område de skulle arbeta vidare med. De valde att göra en gerillakampanj kopplad till den pott pengar som unga i stadsdelen kan söka för att driva projekt. På detta kreativa och nytänkande sätt fick fler unga upp ögonen för att denna möjlighet fanns.

I Skellefteå har kommunen anställt en demokratilots. Denna person fick i uppdrag att hålla workshops om demokrati i olika befintliga verksamheter, så som skolor, föreningar, grupper via arbetsförmedlingen och fritidsgårdar. På så sätt nådde de unga som vanligen inte nås av denna information. Workshopen inleddes med en faktagenomgång av hur Sverige fungerar och zoomade in hela vägen till hur medborgare kan påverka Skellefteå. Demokratilotsen höll innehållet färskt genom regelbunden dialog med kommunens politiker. På så sätt kunde exempel och frågor som diskuterades för stunden i kommunhuset lyftas bland de unga.