Open Dyslexic

contact us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right.

49 Hälsingegatan
Stockholm, Stockholms län, 113 31
Sweden

Nyheter

Här får du uppdateringar om det senaste som händer på Sveriges ungdomsråd! 

Unga måste få sin plats i maktens rum - ett debattinlägg i Göteborgsposten av Svung och Fler Unga

Sveriges ungdomsråd

Ungas frånvaro under Almedalsveckan är bara ett exempel i en rad av sammanhang där unga utesluts från maktens rum. Detta måste ändras, skriver bland andra Gabriel Johansson, Sveriges ungdomsråd.

Under Almedalsveckan samlas människor, organisationer, företag och partier för att framföra sina budskap och marknadsföra sig själva. Under Almedalsveckan i år, precis som många andra år, så kommer det att diskuteras frågor som berör unga. I vissa fall kommer dessa seminarier och paneler dessutom rikta sig direkt till unga, exempelvis genom att prata om ungas arbetslöshet eller ungas psykiska ohälsa. Det som då blir uppenbart är den ofta totala avsaknaden av unga på scen, i paneler och som deltagare i seminarier. Detta trots att det finns organisationer på plats som arbetar för ungas demokratiska rättigheter och representation under Almedalsveckan.

Ungas frånvaro under Almedalsveckan är dock bara ett exempel i en rad av sammanhang där unga utesluts från maktens rum. De få tillfällen då unga faktiskt släpps in handlar det ofta om mer specifika frågor, så kallade ”ungdomsfrågor”, vilket syftar till skola, fritidsgårdar eller dylikt.

Det är en vanlig missuppfattning, eller rent av en fördom, att det också enbart är sådana frågor som unga är intresserade av. Till detta kommer inte sällan tron om att unga dels är mindre engagerade och organiserade än äldre, men också att unga i högre utsträckning använder sig av olagliga metoder för att kanalisera sitt engagemang. Denna syn stämmer givetvis inte, utan är en verklighetsförvrängning som saknar bevis och är en syn som funnits på ungdomar genom alla tider.

Prioriterar samma frågor

I Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors rapport ”Unga med attityd” som publicerades 2013 kan alla tydligt se hur ungas intresse för politik är bredare än vad som allmänt brukar antas. Rapporten visar även hur ungas politiska intresse i många fall liknar den intressespridning som finns bland äldre, samt att ungdomar är engagerade i lika stor grad som vuxna. Utbildning, arbete och sjukvård är de tre samhällsfrågor som unga anser vara viktigast, enligt rapporten. Äldreomsorgen, en fråga som i allmänhet inte påverkar unga, är en utav de högst prioriterade frågorna i undersökningen vilket säger en del om hur bilden av vilka frågor unga anser som viktiga inte stämmer överens med verkligheten.

Exemplen på ungas demokratiska medvetenhet och engagemang finns överallt. I Sveriges ungdomsråd har vi under elva års tid sett hur unga för dialog med politiker, lämnar medborgarförslag och agerar remissinstans i kommun samt region. Rädda barnens ungdomsförbunds lokalföreningar utnyttjar sina samtalsdemokratiska rättigheter, genomför demonstrationer och sprider information om barnkonventionen. Genom detta arbete har unga i hela Sverige motarbetat rasism, skapat fler jobb för unga, deltagit i samhällsplanering samt motverkat diskriminering av unga. Trots detta är det sällan ungas arbete för andra unga som lyfts och används som underlag för framtiden. Det blir i stället vuxnas arbete. Vuxna som talar om, och inte med, unga.

Demokratiska konsekvenser

Att grupper, så som unga, exkluderas från demokratin får sina konsekvenser. Den första är ett minskat förtroende för makthavare som verkan av att gruppen upplever sig exkluderad ur samhället och oförmögen att förändra sin situation. När det dessutom gäller gruppen unga så lägger det grunden för en generation som även senare i livet saknar förtroende för makthavare och för demokratin. Detta fenomen är något som också stöds av rapporten ”Unga med attityd”, där unga i allt lägre utsträckning upplever sig ha möjligheten att framföra sina politiska åsikter till beslutsfattare, vilket leder till lägre förtroende för politiska institutioner.

Vi anser dock att ungas inflytande och demokratiska deltagande handlar om mycket mer än bara ungas egna möjligheter att delta i demokratin – det handlar även om vilka perspektiv vi inkluderar i den demokratiska diskussionen. Vi måste våga föra en bredare diskussion och fråga oss vad det egentligen innebär för demokratins legitimitet när många grupper, som unga, exkluderas ur samhällets utformning. För och av vilka byggs då samhället om stora delar av befolkningens perspektiv, erfarenheter och åsikter inte finns representerade? Är det rent av en urholkning av vår demokratiska legitimitet?

Ge alla möjlighet

Det sägs att unga är framtiden, vilket till viss del är sant. En dock större sanning är att unga är nu. Vi är nu, vi lever nu och vi verkar i samhället nu. Därför behöver vi inkluderas i frågor som handlar om vår samtid. Det är inte förens unga ses som en självklarhet i alla delar av demokratin och i alla demokratiska frågor, som rör nutid och framtid, bostäder och äldrevård, studier och arbete, som vi kan påstå att vår demokrati är inkluderande och legitim.

Om vi vill ha en välmående demokrati där folket känner förtroende för makthavare och för det demokratiska systemet så krävs det att alla har samma möjligheter till inflytande och utrymme i det demokratiska samtalet och i maktens rum. Därför är det vårt krav att ungdomar ska ges den makt som vi har rätt till som medborgare, och att vi får det tillträde till demokratin som sedan länge borde varit vårt.

I dag – och inte i morgon.

Gabriel Johansson
ordförande Sveriges ungdomsråd

Ragia Abdullahi
vice ordförande Sveriges ungdomsråd

Max Karlsson
ordförande Fler unga

Mio Bloom
vice ordförande Fler unga

publicerades i Göteborgsposten 20150704