I korthet

Sveriges ungdomsråd arbetar för att ungdomar ska, precis som vuxna, ha möjlighet att påverka sin egen vardag. Vi arbetar för att vara en öppen, varm och välkomnande organisation. En plats där alla känner sig inkluderade och stärkta. Vi vill vara en progressiv kraft i samhället.

Politiskt program

Organisationens politiska fokus beslutas av medlemmarna på den årliga kongressen. Dessa är några av frågorna våra medlemmar beslutat att vi ska driva, samtliga finns i vårt politiska program:

  • Attitydförändring: Ungdomar vill påverka i samma frågor och på samma sätt som vuxna
  • Sänk åldern för rösträtt och att kunna väljas i riksdagen till 16 år
  • Staten ska lägga mer fokus på demokratiskt deltagande mellan valen
  • Ökat lokalt ekonomiskt stöd till ungdomsråd
  • Omyndigas rätt att använda sig av juridiska personer för att kunna bilda förening
  • Alla unga ska kunna delta i samhället och demokratin på lika villkor; oavsett sexuell läggning, kön eller könsidentitet, klasstillhörighet, funktionsvariationer, rasifiering, religiös eller annan normbrytande bakgrund.
  • Politiken och organisationer behöver bättre bjuda in och inkludera unga i sitt arbete.
  • Unga behöver få tillgång och tillåtas vara delaktiga i samtal och vara medskapande av innehåll på politiska arenor.
  • Unga behöver få äga sin egen organisering och styra sina egna forum.

Styrdokument, verksamhetsplaner och stadgar

Dessa dokument reglerar vilka vi är, vad vi tycker, vad vår vision är, och hur vi ska komma dit. Verksamhetsplanerna visar vad vi gjort och vad vi tänkt göra de närmsta åren. Stadgarna innehåller alla viktiga överenskommelser om Sveriges ungdomsråd som förening.