Talets makt!

Lektionsmaterialet är utvecklat för gymnasieskolan och anpassat efter specifika kursplaner och ämnesmål i SV 1, 2, och 3, SVA 1, 2, och 3, Samhällskunskap 1a, 1b, och 2, men går även bra att använda i andra sammanhang. Det består av texter, övningar, filmer, och presentationer för att ge en bra blandning av praktiskt och teoretiskt lärande. I lärarhandledningen finns förslag på hur övningar och innehåll kan anpassas beroende på elevernas nivå. Laddas ner i zip-filer till din dator.

Debattspelen var ett projekt som riktade sig till gymnasieelever och pågick under 2016-2019 i Sveriges ungdomsråds regi med stöd av Allmänna Arvsfonden. Från projektet har vi tagit fram boken Talets makt och massor av material om ungas röster, samt det lektionspaket ni finner nedan som är öppet för nedladdning att användas i skolor, föreningar och andra sammanhang.

Vad är retorik?

En introduktion till retorikens grunder, historia och användning som syftar till att eleven ska bli nyfiken på ämnet i sig och inse ämnets breda användbarhet. Introduktionen av ethos, pathos och logos ska inspirera och utmana elevens kritiska tänkande och analys av sitt eget tankemönster.

Talare & Publik

Om förberedelse och att snabbt hitta argument som är passande för den tilltänkta publiken. Eleven introduceras till retorikens arbetsplan Partes samt begreppen doxa och tes, för att dels få goda verktyg till att utföra sitt retoriska arbete för att förstå hur man bör förhålla sig till sin publik.

Hitta & skapa argument

Eleven ska få en förståelse för hur man konstruerar och sammanlänkar argument i en argumentation, likaså hur man bemöter andras argument i debatt. Eleven ska utveckla sin analytiska förmåga och visa en förståelse för begreppen från lektion 1 och 2 samt sätta dem i bruk i sin analys.

Förberedelser & Struktur

Eleven ska få djupare förståelse för textdisposition, konstruktionen bakom separata argument och argumentationskedjor samt vikten av att skapa argument efter situationen och publiken. Målet med lektionen är också att eleven ska förstå vikten av samarbete och det positiva med att genomarbeta texter.

Källkritisera mera!

Genom diskussion och föreläsning bekantar sig eleven med begreppet källkritik samt vad det innebär att ha ett källkritiskt förhållningssätt till fakta som sprids i medier. Lektionen är en övning i att använda källkritiska verktyg genom att jämföra olika hemsidor och analysera innehåll och syfte.

Besök en debatt

Eleven lyssnar på debatt i realtid, och analyserar talarnas retoriska tillvägagångssätt i direkt koppling till framförandet. Eleven får prova på att använda de retoriska verktyg som hittills presenterats under lektionerna:
ethos, pathos, logos, doxa, partes, tes, retorisk situation och statusläran.

Retorisk analys

Deltagare får uppvisa sin nya analytiska förmåga efter att ha fått studera en debatt i realtid. Med hjälp av tre olika typer av perspektiv ska deltagare studera ett retoriskt objekt, och presentera sin analys. Detta är förberedelse inför då deltagare skriver sin egen argumenterande text som publiceras.

Argumenterande text

Syftet med lektionen är att deltagare ska få en förståelse för hur man skriver en argumenterande text. Deltagare ska förhålla sig till de hjälpmedel och verktyg som retoriken bistår med. Under processens gång ska deltagare utveckla sin analytiska förmåga samt en förmåga att ge god konstruktiv kritik.

Retoriska hjälpmedel

Om de yttre aspekterna av att kommunicera, nämligen olika retoriska hjälpmedel där kropp, röst och kläder är en del, men också visuella och auditiva hjälpmedel. Om pedagogisk aspekt för talaren och publiken, samt övertygande aspekt gällande hur vi framställer oss själva och våra tankar.

Debattartikel & kompisläsning

Deltagare lär sig analysera och identifiera styrkor och svagheter i sin egen och andras texter: dels lyfta sin egen text, dels utvecklas i konstruktiv kritik och samarbete. Deltagare lyfter varandras texter med känslan att det finns en möjlighet att bli publicerad och kunna påverka i samhällsdebatten!

Ett bättre debattklimat

Lektionen är förberedande för kommande gruppdebatt. Den påminner även om komplexiteten kring relationen mellan talare och publik samt mellan debattörer. Lektionen ska belysa hur man deltar i samtal och diskussioner på ett konstruktivt sätt, trots att motståndarens åsikter motsätter sig deltagarens egna.

Debatt!

En praktisk övning där deltagare använder allt hen hittills lärt sig. Deltagare ska vid det här laget kunna se hela debatten ur ett större perspektiv för att så gott som möjligt kunna förbereda sig för den retoriska situationen, möjliga motargument, samt analysera debatten när deltagare sedan agerar publik.