Regional Youth Project är Sveriges ungdomsråds satsning för att öka ungas inflytande, delaktighet och möjligheter att organisera sig i regionala frågor och regionala beslutsprocesser. Det treåriga projektet, som startade hösten 2023, ska ta fram konkreta åtgärder, metoder och forum för att involvera och engagera unga i regionernas arbete, så att unga i högre grad har möjlighet och kunskap för att kunna organisera sig och påverka regioner. I projektet finns det två huvudsakliga målgrupper. Den första gruppen är ungdomar som bor, vistas eller verkar i regionerna och därför har rätt till inflytande och den andra gruppen är politiker och tjänstepersoner inom regioner.

Projektet drivs av Sveriges ungdomsråd i samverkan med Västra Götalandsregionen, Region Stockholm, Region Östergötland och Sveriges Kommuner och Regioner, med stöd av Allmänna Arvsfonden.

 

Vi har kartlagt ungas inflytande i regioner!

Vi startade under hösten 2023 med att ta fram en lägesbild där vi kartlägger ungdomarnas engagemang, regionala kunskap och intresse för regional påverkan samt tjänstepersoner i regionernas kunskap och intresse att involvera unga i sitt arbete. Detta samlar vi under våren 2024 i en publikation som grundar projektet och fokuserar insatser framåt, samtidigt som den pekar på tidigare insatser och både stärker och lyfter fram kunskap om ungas regionala inflytande, något som idag saknas.

Som grund för rapporten ligger ett 30-tal intervjuer med tjänstepersoner i regionerna, fokusgrupper med unga i våra pilotregioner samt en enkät som sammanställer ungas engagemang, kunskap och intresse för regionalpolitik. En publikation kommer att släppas i april. 

Projektets träffar

Vi tar initiativ till att organisera nya forum där unga kan ta plats och gå samman regionalt för att bedriva frågor och delta i regionala processer, och agera uppsamlande för lokala ungdomsråd i pilotregionerna via våra nya verkstäder.

Inspirationsverkstad

Våra inspirationsverkstäder kommer att kretsa kring mötet mellan ungdomsråd som verkar i och regionala frågor. Ungdomsråden kommer att få lära känna varandra och Sveriges Ungdomsråd bättre. Vad regioner gör, hur de fungerar och hur man kan påverka dem kommer också att stå i fokus.

Innovationsverkstad

På innovationsverkstäderna tar vi vidare arbetet som gjorts på inspirationsverkstäderna. Nu fokuserar vi på hur vi kan ta idéerna vidare. Hur kan ungdomsråden fortsätta verka gemensamt, vad vill ungdomsråden påverka och vart ska vi?

Pressmeddelande 2023-06-13

Nytt projekt: Regional Youth Project

Sveriges ungdomsråd lanserar en ny satsning där vi under tre år ska arbeta med att öka ungas inflytande, delaktighet och möjligheter att organisera sig i regionala frågor och regionala beslutsprocesser. Projektet ska ta fram konkreta åtgärder, metoder och forum för att involvera och engagera unga i regionernas arbete, så att unga i högre grad har möjlighet och kunskap för att kunna organisera sig och påverka regioner.

Bild från Sveriges ungdomsråds seminarium i Almedalen 2019

– Ungdomar står idag långt ifrån den regionala politiken. Den upplevs som otillgänglig och svår att påverka och organisera sig inom. Med stöd från Allmänna Arvsfonden kan vi nu tillsammans med engagerade pilotregioner ta ett helhetsgrepp och utveckla metoder och forum för unga att kunna påverka och organisera sig regionalt, säger John Liljegren, verksamhetschef för Sveriges ungdomsråd

I projektet finns det två huvudsakliga målgrupper. Ungdomar som bor, vistas eller verkar i regionerna och därför har rätt till inflytande är den första gruppen och politiker och tjänstepersoner inom regioner är den andra målgruppen.

– Det är oerhört viktigt att ungdomars inflytande stärks, för att göra det behöver demokratiska arenor breddas och bli bättre på att tillvarata ungas kunskap och perspektiv. Vi ser mycket framemot denna satsning och att tillsammans med våra ungdomsråd och medlemmar arbeta för att skapa förutsättningar för ungdomar att höja sina röster i regionala frågor, säger Ellen Åberg, ordförande för Sveriges ungdomsråd. 

Projektet drivs av Sveriges ungdomsråd i samverkan med Västra Götalandsregionen, Region Stockholm, Region Östergötland och Sveriges Kommuner och Regioner, med stöd av Allmänna Arvsfonden.

 

Kontakt
John Liljegren, verksamhetschef
john@sverigesungdomsrad.se