Uttalande

2023-09-27

Ett angiverisamhälle och en barnkonvention får inte båda plats i vårt Sverige!

Vi kräver att regeringen omedelbart drar tillbaka sitt förslag om en angiverilag!

Den nuvarande regeringen sviker gång på gång allmänhetens förtroende. Sverige har ett växande problem med minskande tilltro till samhällets aktörer, där rädslan för instanser såsom polis och socialtjänst ökar, framförallt hos redan marginaliserade grupper. 

En angiverilag skulle innebära att offentligt anställda i kommuner, regioner och myndigheter skulle bli skyldiga att anmäla personer som misstänks sakna uppehållstillstånd till Polisen eller Migrationsverket. I praktiken skulle det innebära att personer som saknar uppehållstillstånd nekas sina grundläggande rättigheter och att redan utsatta människor inte kan gå till skolan, kontakta vård eller samtala med socialtjänst i rädsla att bli angiven till Polisen eller Migrationsverket.

Barnkonventionen talar om barnets rättigheter och har som mål att ge barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Rätt till utbildning, rätt till hälso- och sjukvård, rätt till social trygghet, rätt till lämpligt skydd under flykt och rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling är ett fåtal av de artiklar i konventionen som inskränks genom en angiverilag. Även i möten med lärare, vårdpersonal och bibliotekarier riskerar angiverilagen att rasera förtroendefulla relationer. Tillit är en grundläggande förutsättning för ett välfungerande välfärdssamhälle. Att regeringen och dess stödparti driver denna typ av angiveripolitik, i tron att samhället därmed skulle bli en tryggare plats, är för oss helt verklighetsfrånvänt. Ett angiverisamhälle och en barnkonvention får inte båda plats i vårt Sverige.

Sveriges Ungdomsråd ser i den verksamhet vi bedriver och de människor vi möter att relationsbyggande åtgärder är ett måste. Vi ser att frånvaro från och distans till samhällets aktörer leder till ett minskat förtroende, inte ett tryggare Sverige. Vi märker också att en ökad oro breder ut sig bland unga, särskilt hos unga i redan utsatta områden, till följd av angiverilagen. 

Unga kan historien och är med all rätt oroade över utvecklingen, vi är enade: Ett angiverisamhälle gör Sverige mindre säkert!

//Ellen Åberg, Ordförande Sveriges Ungdomsråd

Ellen Åberg

Ordförande

Ellen arbetar med att leda styrelsen och dess uppdrag, håller våra utbildningar till kommuner, ungdomsråd och partners, samt vårt opinionsarbete.