Uttalande

2022-11-21

Vart var barn och ungdomar under MR-dagarna?

MR-dagarna, eller Mänskliga Rättighetsdagarna som det egentligen heter, är ett samverkansprojekt mellan nio olika civilsamhällesorganisationer. MR-dagarna har arrangerats i över 20 år och är nordens största forum i ämnet. Det övergripande syftet med dagarna är att vara en samlande mötesplats för frågor kring mänskliga rättigheter, där möjligheten till erfarenhets- och kunskapsutbyte ska vara normen.

MR-dagarna är viktiga för att främja forum där ämnen som rör mänskliga rättigheter kan diskuteras. Det har alltid varit och kommer alltid vara viktigt. Det är en viktig plats där olika aktörer möts och byter erfarenheter och kunskap med varandra. 

Sveriges ungdomsråd är intresse och samarbetsorganisationen för ungdomsråd och inflytandeforum för unga. Vi ser kritiskt på avsaknaden av det unga civilsamhällets närvaro under årets träff. Det fanns en avsaknad av unga deltagare både i publiken och på scenen, men även i panelsamtal, föreläsningar och i workshops saknades barn och ungdomsperspektivet. På de samtal vi besökte upplevde vi att det var vuxna som pratade till vuxna, om unga, inte med unga. 

Sveriges ungdomsråd har aktivt hört av sig till arrangörer med frågan om att delta och bidra med våra erfarenheter och perspektiv men har på samtliga förfrågningar blivit nekade. Vi har också gjort en snabb överblick över programmet och under rubriken barn och unga  finns totalt 24 programpunkter. Av dessa programpunkter var det långt ifrån alla som hölls av unga och det finns även punkter som inte ens har en enda ung person på scen. Vi kunde endast identifiera sex programpunkter av unga, fyra programpunkter med unga samt fyra programpunkter för unga. Det finns alltså betydligt färre än 24 programpunkter av över 130 stycken som är av och för unga. 

Detta är ett problem då unga, precis som andra grupper i samhället, bör finnas representerade likställt med hur det ser ut i samhället. Det är viktigt att unga ges möjligheten att finnas representerade, framför allt i de samtal som riktar sig till unga. Sveriges ungdomsråd vill se tydligare barn och ungdomsperspektiv, där barn och unga kan företräda sig själva och sina åsikter, och där vuxna aktörer agerar som en aktiv möjliggörare. Politiken och organisationer behöver bättre bjuda in och inkludera unga i sitt arbete. Unga behöver få tillgång och tillåtas vara delaktiga i samtal och vara medskapande av innehåll på politiska arenor. Under nästa års MR-dagar vill vi se fler unga både i publiken, men framför allt på scenen och vi hoppas att arrangörerna ser vikten av att verka för att detta blir en realitet. 

//Styrelsen för Sveriges ungdomsråd

Ellen Åberg

Ordförande

Ellen arbetar med att leda styrelsen och dess uppdrag, håller våra utbildningar till kommuner, ungdomsråd och partners, samt vårt opinionsarbete.

Tekla W Björkum

Vice ordförande

tekla@sverigesungdomsrad.se